Historia szkoły

Jesteś tu: » Z życia szkoły » Historia szkoły

Początki szkoły w Łabuniach datują się od roku 1894,  od czasów zaboru rosyjskiego, kiedy to zostaje utworzona jednoklasowa szkoła z rosyjskim językiem nauczania.   

W 1915 roku na skutek wybuchu pierwszej wojny światowej następuje przerwa w nauce. Dopiero okupacyjne władze austriackie tworzą szkołę z polskim językiem nauczania. Nauka odbywa się w starym budynku znajdującym się przy szosie w środku wsi Łabunie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku zostaje zorganizowana prawdziwa szkoła polska, jako jednoklasowa szkoła powszechna. W roku 1929 następuje zmiana stopnia organizacyjnego, szkoła w Łabuniach zostaje połączona ze szkołą jednoklasową w Wólce Łabuńskiej i zamieniona na pięcioklasową szkołę powszechną z siedzibą w Łabuniach. Kierownikiem szkoły jest pan Franciszek Maśliński. Dzięki jego staraniom w 1934 roku powstaje miejscowy komitet budowy szkoły z hrabią Aleksandrem Szeptyckim na czele. Hrabia Szeptycki ofiarowuje plac pod budowę, a  środki finansowe przeznacza Gmina oraz Kuratorium Szkolne w Lublinie.
W 1936 roku dwupiętrowy murowany budynek o ośmiu izbach lekcyjnych oraz czterech mieszkaniach rodzinnych dla nauczycieli zostaje oddany do użytku. W tym budynku szkoły uczymy się do dziś. 

II wojna światowa przeszkodziła w rozpoczęciu normalnej pracy w szkole. Już 13 września wkraczają do Łabuń wojska niemieckie, zajmując budynek szkoły. Okupanci dewastują wyposażenie szkoły niszcząc ławki, pomoce naukowe i akta szkolne.
W listopadzie 1940 roku Niemcy zajmują budynek szkoły na kwatery wojskowe i usuwają nauczycieli z ich mieszkań. Nauka od tej pory odbywa się w bardzo trudnych warunkach w budynku tartaku. Brakuje podręczników i pomocy naukowych.
W 1942 roku cała ludność Łabuń i okolicznych wiosek zostaje wysiedlona, a w budynku szkoły uczą się dzieci nasiedlonych Niemców. Stan taki trwa do 1944 roku kiedy to Łabunie zostają wyzwolone przez wojska polskie i radzieckie.
Od 1.IX.1944 roku w szkole rozpoczynają się zajęcia. Na początku brakuje sprzętu, podręczników, pomocy naukowych oraz opału. Praca jest tym trudniejsza, że w części budynku przebywają oddziały armii radzieckiej. Dopiero w 1945 roku wojsko opuszcza budynek i od tej pory szkoła zaczyna żyć własnym życiem.
Przez kolejne lata szkoła jest wyposażana w niezbędny sprzęt oraz pomoce. W roku szkolnym 1969/70 doprowadzono do szkoły wodę, na korytarzu zainstalowano umywalki.
W związku z reformą szkolnictwa w roku szkolnym 1973/74 powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna, jako jedna z trzech w powiecie zamojskim. Do tutejszej szkoły przybywają dzieci do klas V - VIII z Ruszowa, Bródka, Barchaczowa, dowożone autobusem szkolnym. Rozpoczyna pracę świetlica szkolna. Zorganizowane zostaje dożywianie uczniów dojeżdżających. Dzięki staraniom ówczesnego dyrektora w roku 1974 założono centralne ogrzewanie, a w 1975 oddano do użytku Dom Nauczyciela.

Po wieloletnich staraniach kolejnego dyrektora, w roku 1985 zostaje oddane skrzydło szkoły, w którym znajduje się 8 sal lekcyjnych, sanitariaty oraz szatnia, a już w roku 1987 rozpoczyna się budowa kolejnego skrzydła i sali gimnastycznej. Oba przedsięwzięcia dobiegają końca w roku 1995. Oddanie nowego skrzydła następuje w 5 stycznia, a sali gimnastycznej 19 października 1995 roku.

Rok 1999 jest rokiem  wprowadzenia reformy oświaty. Powstaje trzyletnie gimnazjum, a ośmioklasowa szkoła podstawowa zostaje zamieniona na sześcioklasową szkołę podstawową. Obie szkoły mieszczą się w jednym budynku.

Ważnym wydarzeniem jest wręczenie szkole podstawowej sztandaru. Uroczystość  ma miejsce 27 stycznia 2001 roku.
Dzięki staraniom Pani Dyrektor Sabiny Panasiewicz oraz inicjatywie władz samorządowych szkoła staje się coraz bardziej nowoczesna. W roku 2003 zostaje założona nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
W tym miejscu nasuwa się refleksja, ze pomimo iż nasza szkoła liczy sobie ponad 110 lat pięknieje z dnia na dzień. Dzięki trosce osób, których nie sposób w tej chwili wymienić a można określić mianem „przyjaciół szkoły”. Tym osobom należą się wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania za tak piękny wizerunek naszej szkoły i jej otoczenia. Znane wszystkim powinny być także nazwiska kierowników oraz dyrektorów naszej szkoły, bowiem praca każdego z nich przyczyniła się do rozwoju, modernizacji, świetności naszej placówki. 

1929 – 1937      Franciszek Maśliński

 

1937 – 1953      Michał  Woźniak


1953 – 1968      Antoni Pankiewicz


1968 – 1974      Władysław Saciuk


1974 – 1975      Dionizy Kusz

 

1975 – 1991      Zbigniew Czekirda

 

1991 – 1994      Anna Tryka


1994 – 1995      Sabina Panasiewicz


1995 – 1999      Bernard Panasiuk


1999 – 2011      Sabina Panasiewicz

 

 

contentbottom.jpg

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>